Home » Fiscal, Mercantil i Comptable

Fiscal, Mercantil i Comptable

Serveis

 
Fiscal

Tenim molta cura en les obligacions fiscals que empreses i professionals tenen en funció de la seva estructura:
 • Planificació i confecció de les oportunes liquidacions periòdiques obligatòries (IVA, IRPF de rendiments del treball, arrendaments i del capital, pagaments a compte del Impost sobre societats, etc.).
 • Tractament d'IRPF d'empresaris individuals i professionals en totes les modalitats, règim d'estimació directa i objectiva i d'IVA en regim simplificat.
 • Declaracions de caràcter anual: resum de retencions i ingressos a compte de rendiments del treball i dels professionals (mod.190), arrendaments (mod.180), del capital (mod.193), resum anual d'ingressos i despeses (declaració informativa mod.347), resum anual d'IVA (mod.390), intracomunitari (mod.349) i certificat per a la declaració anual.
 • Confecció de la declaració d'operacions intracomunitàries (Intrastat)
 • Estudi, anàlisi i confecció de l'Impost sobre societats (ajustos fiscals, càlcul desgravacions, increments de plantilla, bonificacions, altres...). 
 • Confecció de l'Impost sobre la Renta i el Patrimoni.
 • Assessorament i interpretació sobre la nova normativa, disposicions legals i novetats legislatives.
 • Servei de recollida i lliurament de documents en el seu centre de treball.

       Mercantil

 
 • Constitució de societats així com la complementació i presentació davant dels organismes pertinents de tota la documentació precisa pel seu funcionament i inici d'activitats.
 • Legalització dels llibres oficials de comptabilitat de societats i professionals en el Registre Mercantil.
 • Confecció del Comptes Anuals i la Memòria i tramitació, en el Registre Mercantil, pel seu dipòsit.  
 • Assessorament i interpretació sobre la nova normativa, disposicions legals i novetats legislatives.
 • Servei de recollida i lliurament de documents en el seu centre de treball.  
 
Comptable
 
 • Assentaments comptables mensuals i tècnics de tancament comptable i fiscal (amortitzacions, existències, impost societats).
 • Elaboració periòdica de Balanços, Compte de pèrdues i guanys, ratis i altres informes addicionals (estats econòmics i financers).
 • Confecció llibres oficials de comptabilitat de societats, professionals i empresaris i auxiliars (llibres d'IVA, diari de vendes, immobilitzats i quadre d'amortitzacions).
 • Seguiment i interpretació dels estats econòmics i financers per aconsellar i determinar les actuacions més rendibles per a l'empresa o professional.
 • Assessorament i interpretació sobre la nova normativa, disposicions legals i novetats legislatives.
 • Servei de recollida i lliurament de documents en el seu centre de treball.

Serveis - PEIBE assessors i advocats

On estem

On estem - PEIBE assessors i advocats