- PEIBE assessors i advocats

Ponce de León & Benedí associats amb l'ànim de ser-vos el més útils possible, us ofereix un servei permanent i global per a la Petita i Mitjana Empresa, Professionals, Societats Mercantils i Civils, Autònoms i Particulars, economitzant recursos, costos i temps que poden dedicar-se a la gestió del seu negoci. 

 Podem cobrir tant l'àrea jurídica com totes les seves obligacions fiscals, laborals,  comptables, mercantils i registrals, amb els mitjans més adequats i les eines més avançades a nivell de software específic.

NOTA SOBRE EL REGISTRE HORARI

Barcelona, 14 de maig 2019

 

Us recordem que el passat 12 de maig va entrar en vigor l'ampliació de l'obligació de registrar diàriament la jornada dels treballadors, també als que presten els seus serveis a jornada completa.

 L'empresa ha de garantir el registre diari de la jornada, que ha d'incloure l'hora concreta d'inici i finalització de cada persona treballadora.

S'organitzarà i documentarà aquest registre de jornada d'acord a la negociació col·lectiva (Conveni d'aplicació) o negociació amb els representants dels treballadors.

Els registres han de conservar-se durant quatre anys i romandran a la disposició dels treballadors, dels representants dels treballadors i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Incomplir aquesta obligació, independentment dels altres efectes que tingui respecte a la certesa de les accions interposades pels treballadors, serà una infracció greu que se sanciona amb multa de fins a 6.250 euros.

Com la immensa majoria dels convenis col·lectius no estableixen una forma específica per al registre diari de la jornada, de moment s'entén que és vàlid qualsevol sistema o mitjà, en paper, mecànic o informàtic (infinitat d'aplicacions que han sorgit aquests mesos) que els permeti.

No es consideren vàlids per a acreditar el compliment d'aquesta obligació l'horari general de l'empresa ni els quadrants horaris confeccionats de manera prèvia a la realització de la jornada.

Una altra qüestió és el valor probatori de les formes de registre que estableixin els empresaris, sent si escau els jutges socials els qui tindran l'última paraula en aquest assumpte, que com sempre, queda en l'aire una vegada més.

 

NOTA INFORMATIVA DECRET-LLEI 12/2019 I IMPOST DE SOCIETATS

 

Montgat, 17 juliol 2019

 

Us informem que s’ha publicat s’ha publicat el Decret llei 12/2019, de 9 de juliol, de mesures urgents en matèria tributària i de lluita contra el frau fiscal (DOGC núm. 7915, d’11 de juliol), que va ser aprovat pel Govern el passat dimarts 9 de juliol.

El nou text legislatiu introdueix modificacions en l'àmbit dels tributs propis i dels tributs cedits i mesures de lluita contra el frau fiscal.

Així, a l’article 3, modifica l'apartat 1 de l'article 9 de la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l'impost sobre els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012, que resta redactat de la manera següent:

1. Són subjectes passius de l'impost, a títol de contribuents, les persones jurídiques propietàries d'habitatges buits sense causa justificada durant més de dos anys. També en són subjectes passius les persones jurídiques titulars d'un dret d'usdefruit, d'un dret de superfície o de qualsevol altre dret real que atorgui la facultat d'explotació econòmica de l'habitatge.

També són subjectes passius, en els mateixos termes previstos en el paràgraf anterior, els fons de titulització regulats en la Llei 5/2015, de 27 d'abril, de foment del finançament empresarial.

S’inclouen, per tant, com a subjectes passius de l’impost sobre els habitatges buits els fons de titulització, com a titulars de grans paquets d’habitatges buits que han adquirit procedents d’execucions hipotecàries i que amb la regulació actual no estaven subjectes al pagament perquè no tenien personalitat jurídica.

El Decret llei també preveu l’increment d’alguns tipus impositius:

En primer lloc, a l’article 4, modifica el tipus de gravamen de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, que s’incrementa fins als 3,5 euros per quilogram d'òxids de nitrogen.

En segon lloc, a l’article 5, sobre el tipus impositiu de l’impost sobre actes jurídics documentats en escriptures de préstec i crèdit hipotecaris, modifica l'article 7 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, i eleva el tipus impositiu que grava l’atorgament d’escriptures públiques de préstec o crèdit hipotecari de l’1,5% al 2%. El 10 de novembre del 2018, va entrar en vigor el Reial decret llei 17/2018, que establia que el subjecte passiu d’aquest impost són les entitats financeres que concedeixen els préstecs i a favor de les quals es constitueixen les hipoteques.

En tercer lloc, el Decret llei també modifica els tipus de gravamen de les apostes
—tant de tipus general, com sobre esdeveniments esportius, de competició o d'un altre caràcter prèviament determinat, i les apostes hípiques— i el situa en un tipus únic del 15%. Aquesta modificació només afecta les apostes presencials, que són les úniques sobre les quals les comunitats autònomes tenen capacitat normativa, atès que el joc en línia és competència de l’Estat.

D’altra banda, en el marc del Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2019-2022, el Decret aprovat preveu tres noves mesures en l’àmbit de la tributació i la regulació de l’activitat del joc:

– L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat no podrà subministrar cartrons de bingo nous als establiments de joc que tinguin pendent el pagament de l’impost sobre el joc.

– Es considerarà una infracció “molt greu” la realització d’activitats de joc sense que s’hagi satisfet l’impost sobre el joc, el qual grava la celebració d’aquesta activitat.

– L’Agència Tributària de Catalunya podrà utilitzar les fiances que ara ja dipositen els operadors del joc per atendre el pagament de premis i sancions, i també per executar els deutes derivats de la tributació.

També informar-vos que en el Manual Pràctic del Impost sobre Societats exercici 2018, en el capítol 5a Liquidació del Impost sobre Societats: Determinació de la Base Imposable, apartat 4t (pàgina 190) Reserva de capitalització s'ha incorporat el següent paràgraf:

La reserva de capitalització dotada es tindrà en compte als efectes de determinar l'increment dels fons propis i el manteniment del tal increment, d'acord amb l'assenyalat a l'article 25.2 del LIS. Per tant, la reserva de capitalització dotada formarà part dels fons propis existents al inici i al final del exercici de la mateixa forma que la resta de partides integrants de tals fons no excloses a l'efecte de determinar el seu increment i posterior manteniment del mateix.

 

 


                                                       GESTORIA - ADVOCATS - ABOGADOS

MONTGAT - TIANA - BADALONA - EL MASNOU - ALELLA - MATARÓ - EL MARESME- BARCELONA

[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]