- PEIBE assessors i advocats

Ponce de León & Benedí associats amb l'ànim de ser-vos el més útils possible, us ofereix un servei permanent i global per a la Petita i Mitjana Empresa, Professionals, Societats Mercantils i Civils, Autònoms i Particulars, economitzant recursos, costos i temps que poden dedicar-se a la gestió del seu negoci. 

 Podem cobrir tant l'àrea jurídica com totes les seves obligacions fiscals, laborals,  comptables, mercantils i registrals, amb els mitjans més adequats i les eines més avançades a nivell de software específic.

PEiBE 

assessors i advocats

Ponce de León & Benedí Associats

 

 

 

NOTA SOBRE MESURES FISCALS I MERCANTILS APROVADES PEL REIAL DECRET LLEI 34/2020.

 

Barcelona, 18 de novembre de 2020.

 

MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT


Tipus impositiu aplicable a les màscares

 

 1. Tipus impositiu del 0 % en el lliurament, la importació i l’adquisició intracomunitària de material sanitari

L'article 6 del RD-Llei 34/2020, amb efectes des de l'1 de novembre de 2020:

 • Manté fins al 30 d'abril de 2021 l'aplicació del tipus impositiu del zero per cent als lliuraments interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari per combatre la COVID-19, els destinataris de la qual siguin entitats públiques, sense ànim de lucre i centres hospitalaris.
 • Actualitza la relació de béns als que és d'aplicació aquesta mesura en el seu annex.

Els empresaris que hagin repercutit o satisfet IVA per operacions a les quals el Reial Decret llei 34/2020 apliqui el tipus zero i hagin estat realitzades anteriorment a la seva entrada en vigor, efectuaran la rectificació de l'impost conforme a l'article 89 LIVA.

Es recorda que aquestes operacions s’han de documentar a la factura com a operacions exemptes.

 1. Tipus impositiu del 4% en el lliurament, importació i adquisició intracomunitària de màscares

L'article 7 del RD-Llei 34/2020, amb efectes des del 19 de novembre de 2020 i fins al 31 de desembre de 2021 rebaixa temporalment del 21 al 4% el tipus aplicable als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de les màscares quirúrgiques d'un sol ús els destinataris de les quals siguin diferents dels anteriors.


 

 

 

IMPOST SOBRE SOCIETATS

 • Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2020, es modifica l'apartat 2 de l'article 36 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, amb la finalitat d'adaptar la deducció per inversions en produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals a la Comunicació de la Comissió Europea sobre ajuda estatal a les obres cinematogràfiques i altres produccions del sector audiovisual. En aquest sentit, s'incorpora la fase de producció per a l'aplicació de l'incentiu a les produccions d'animació i es manté l'aplicació de l'esmentat incentiu a l'execució a Espanya de la part de les produccions internacionals relacionada amb els efectes visuals. Establint-se que en el supòsit de produccions d'animació les despeses realitzades en territori espanyol seran, almenys de 200.000 euros. S'estableix, d'altra banda, que la deducció serà del 30 per cent de la base de la deducció, quan el productor s'encarregui de l'execució de serveis d'efectes visuals i les despeses realitzades en territori espanyol siguin inferiors a 1 milió d'euros.

L'import d'aquesta deducció no podrà superar l'import que estableix el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis.

 • Amb efectes per a les inversions realitzades en els períodes impositius que acabin entre el 2 d'abril de 2020 i el 30 de juny de 2021, s'introdueix una nova redacció en la disposició addicional setzena en la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats amb la finalitat d'adaptar la llibertat d'amortització introduïda per la disposició final quarta del Reial Decret llei 23/2020, al Marc nacional temporal relatiu a les mesures d'ajuda destinades a recolzar l'economia en el context de l'actual brot de COVID-19. Així, l'incentiu s'aplicarà a les inversions en elements nous d'immobilitzat material efectuades i que entrin en funcionament en els períodes impositius que concloguin entre el 2 d'abril de 2020 i el 30 de juny de 2021. Així mateix, s'adapta l'increment de la deducció en innovació en processos a la cadena de valor de la indústria de l'automòbil en l'Impost sobre Societats al disposat al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, introduint-se així les diferències exigides per l'esmentada norma comunitària en el disseny de l'incentiu segons afecti a petites i mitjanes empreses o a empreses que no tinguin tal consideració.

 

 • Es modifiquen les referències temporals contingudes l'apartat 11 de l'article 27 i apartat 2 de l'article 29 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries, assenyalant-se com a límit temporal el 31 de desembre de 2021. 

 

MESURES MERCANTILS 

Excepcionalment, durant l'any 2021, a les societats de capital previstes en l'article 1 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, se'ls aplicaran les següents mesures:

a) En el cas de les societats anònimes, encara que els estatuts no l'haguessin previst, el consell d'administració podrà preveure en la convocatòria de la junta general l'assistència per mitjans telemàtics i el vot a distància en els termes previstos en els articles 182 i 189 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i de l'article 521 del mateix text legal, en el cas de les societats anònimes cotitzades, així com la celebració de la junta en qualsevol lloc del territori nacional.

b) En el cas de les societats de responsabilitat limitada i comanditària per accions, encara que els estatuts no l'haguessin previst, podran celebrar la junta general per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, sempre que totes les persones que tinguessin dret d'assistència o els qui els representin disposin dels mitjans necessaris, el secretari de l'òrgan reconegui la seva identitat, i així ho expressi en l'acta, que remetrà immediatament a les adreces de correu electrònic.

Excepcionalment, durant l'any 2021, encara que els estatuts no l'haguessin previst, les juntes o assemblees d'associats o de socis de la resta de persones jurídiques de Dret privat (associacions, societats civils i societats cooperatives) podran celebrar-se per videoconferència o per conferència telefònica múltiple sempre que totes les persones que tinguessin dret d'assistència o els qui els representin disposin dels mitjans necessaris, el secretari de l'òrgan reconegui la seva identitat, i així ho expressi en l'acta, que remetrà immediatament a les adreces de correu electrònic.

Excepcionalment, durant l'any 2021, encara que els estatuts no l'haguessin previst, les reunions del patronat de les fundacions podran celebrar-se per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, sempre que tots els membres de l'òrgan disposin dels mitjans necessaris, el secretari de l'òrgan reconegui la seva identitat, i així ho expressi en l'acta, que remetrà immediatament a les adreces de correu electrònic de cadascun dels concurrents.

 

 

 

 

NOTA SOBRE LAS MODIFICACIONES FISCALES Y MERCANTILES INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO-LEY  34/2020. 

Barcelona, 18 noviembre 2020 

MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO


Tipo impositivo aplicable a las mascarillas

 

 1. Tipo impositivo del 0% en la entrega, importación y adquisición intracomunitaria de material sanitario

El artículo 6 del RD-Ley 34/2020, con efectos desde el 1 de noviembre de 2020:

 • Mantiene hasta el 30 de abril de 2021 la aplicación del tipo impositivo del cero por ciento a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para combatir la COVID-19, cuyos destinatarios sean entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios.
 • Actualiza la relación de bienes a los que es de aplicación esta medida en su anexo.

Los empresarios que hayan repercutido o satisfecho IVA por operaciones a las que el Real Decreto-ley 34/2020 aplique el tipo cero y hayan sido realizadas con anterioridad a su entrada en vigor, efectuarán la rectificación del impuesto conforme al artículo 89 LIVA.

Se recuerda que estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas.

 1. Tipo impositivo del 4% en la entrega, importación y adquisición intracomunitaria de mascarillas

El artículo 7 del RD-Ley 34/2020, con efectos desde el 19 de noviembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2021 rebaja temporalmente del 21 al 4% el tipo aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de las mascarillas quirúrgicas desechables cuyos destinatarios sean distintos de los anteriores.


 

 

 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

 • Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2020, se modifica el apartado 2 del artículo 36 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre,del Impuesto sobre Sociedades, con la finalidad de adaptar la deducción por inversiones en producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales a la Comunicación de la Comisión Europea sobre ayuda estatal a las obras cinematográficas y otras producciones del sector audiovisual. En este sentido, se incorpora la fase de producción para la aplicación del incentivo en las producciones de animación y se mantiene la aplicación de dicho incentivo a la ejecución en España de la parte de las producciones internacionales relacionada con los efectos visuales. Estableciéndose que en el supuesto de producciones de animación los gastos realizados en territorio español serán, al menos de 200.000 euros. Se establece, por otro lado, que la deducción será del 30 por ciento de la base de la deducción, cuando el productor se encargue de la ejecución de servicios de efectos visuales y los gastos realizados en territorio español sean inferiores a 1 millón de euros.

El importe de esta deducción no podrá superar el importe que establece el Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

 • Con efectos para las inversiones realizadas en los períodos impositivos que concluyan entre el 2 de abril de 2020 y el 30 de junio de 2021, se introduce una nueva redacción en la disposición adicional decimosexta en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades con la finalidad de adaptar la libertad de amortización introducida por la disposición final cuarta del Real Decreto-ley 23/2020, al Marco nacional temporal relativo a las medidas de ayuda destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19. Así, el incentivo se aplicará a las inversiones en elementos nuevos de inmovilizado material efectuadas y que entren en funcionamiento en los períodos impositivos que concluyan entre el 2 de abril de 2020 y el 30 de junio de 2021. Asimismo, se adapta el incremento de la deducción en innovación en procesos en la cadena de valor de la industria del automóvil en el Impuesto sobre Sociedades a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, introduciéndose así las diferencias exigidas por la citada norma comunitaria en el diseño del incentivo según afecte a pequeñas y medianas empresas o a empresas que no tengan tal consideración.

 

Se modifican las referencias temporales contenidas el apartado 11 del artículo 27 y apartado 2 del artículo 29 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, señalándose como límite temporal el 31 de diciembre de 2021.

 

 

MEDIDAS MERCANTILES

Excepcionalmente, durante el año 2021, a las sociedades de capital previstas en el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se les aplicarán las siguientes medidas:

a) En el caso de las sociedades anónimas, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, el consejo de administración podrá prever en la convocatoria de la junta general la asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia en los términos previstos en los artículos 182 y 189 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y del artículo 521 del mismo texto legal, en el caso de las sociedades anónimas cotizadas, así como la celebración de la junta en cualquier lugar del territorio nacional.

b) En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada y comanditaria por acciones, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, podrán celebrar la junta general por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todas las personas que tuvieran derecho de asistencia o quienes los representen dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico.

Excepcionalmente, durante el año 2021, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, las juntas o asambleas de asociados o de socios del resto de personas jurídicas de Derecho privado (asociaciones, sociedades civiles y sociedades cooperativas) podrán celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple siempre que todas las personas que tuvieran derecho de asistencia o quienes los representen dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico.

Excepcionalmente, durante el año 2021, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, las reuniones del patronato de las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los miembros del órgano dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes.

 

 


                                                       GESTORIA - ADVOCATS - ABOGADOS

MONTGAT - TIANA - BADALONA - EL MASNOU - ALELLA - MATARÓ - EL MARESME- BARCELONA

On estem

On estem - PEIBE assessors i advocats