Home » Àrea Jurídica

Àrea Jurídica

Serveis

Serveis - PEIBE assessors i advocats

 

DRET LABORAL I SEGURETAT SOCIAL
Assistència i representació davant de tot tipus d'Organismes i Jutjats de lo social.
Accions de reclamació de salaris.
Accions d'extinció de contractes de treball per causes objectives, econòmiques....
Acomiadaments
Extincions voluntàries de contractes 
Incapacitats
Jubilacions
Expedients de regulació d'ocupació
 
DRET MERCANTIL
Constitució i creació de societats
Reclamació d'impagats i deutes 
Ajornaments deutes fiscals
Assessorament jurídic de noves iniciatives
 
DRET CIVIL GENERAL, FAMILIA I SUCCESIONS

Serveis Jurídics en totes les àrees:

Propietat, Drets Reals, Arrendaments, testaments, Acceptació d'herències.
Separacions i divorcis.
Parelles de fet. 
Escriptures d'acceptació i manifestació  d’herències.

 
DRET PENAL
General
Víctimes de violència de gènere
Imputats de violència de gènere
Responsabilitat penal del menor
 
 
ESTRANGERIA
Residència temporal i permanent
Residència per reagrupació familiar
Residència per motius excepcionals
Residència i treball per compte aliena
Residència i treball per compte pròpia
Nacionalitat Espanyola
 
 
DRET TRIBUTARI

Assessoria fiscal
Impostos
Expedients sancionadors

 


 

On estem

On estem - PEIBE assessors i advocats